English site    
 
Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Arbeidsterapeute »
  »
Oorsig
Navrae
   
Oorsig

Daar is 5 arbeidsterapeute werksaam by Jan Krielskool en dienste word aan leerders van graad R tot /graad 12 gelewer. As lid van die multi-dissiplinêre span, streef die arbeidsterapeut na ‘n holistiese behandelingsbenadering.

Arbeidsterapie by Jan Krielskool is gemik op die ontwikkeling van potensiaal van leerders met fisiese-, ontwikkelings- en/of leeragterstande deur: deelname aan doelgerigte, gegradeerde aktiwiteite; aanpassing van apparaat of metodes en die bevordering van voorloper-werksvaardighede om leerders in staat te stel om alledaagse aktiwiteite onafhanklik uit te voer, aan skoolaktiwiteite (akademies, sport en kultuur) deel te neem en leerders vir die lewe na skool voor te berei.

Graad R – 3

Die behoefte aan terapie word deur middel van relevante assesserings bepaal en op grond daarvan word leerders betrek by terapeutiese intervensieprogramme wat in individuele-, kleingroep- en of klasgroepterapiesessies plaasvind.

Die doel van arbeidsterapie is die bevordering van funksionering te opsigte van selfsorgaktiwiteite, akademiese ontwikeling en aspekte van spel wat bydra tot algemene ontwikkeling en leer.

Die volgende komponente word aangespreek in terapie:

 • Sensories-motoriese komponente met die fokus op sensoriese integrasie, -prosessering en –disfunksie om alledaagse funksionering te bevorder.
 • Posturele kontrole met die fokus op die effek van spiertonus, krag, stabiliteit en koördinasie vir ontwikkeling en leer.
 • Motoriese vaardighede en veral die bevordering van grof- en fyn motoriese vaardighede wat benodig word om alledaagse aktiwiteite te verrig.
 • Visuele persepsie waartydens die basiese boustene wat benodig word vir optimale begrip en leer bevorder word.
 • Hulpmiddels vir die fasilitering van onafhanklike en/of effektiewe funksie.

Graad 4 – 6

 • Terapeutiese dienste aan leerders op individuele-, groeps- en/of klasverband te vied ten einde die leerder in staat te stel om sy/haar visueel perseptuele, fyn motoriese vaardighede en sensoriese integrasie maksimaal te ontwikkel.
 • Om in samewerking met die opvoeders die praktiese aspek van die Lewensoriëntering kurrikulum aan te bied, met klem op fisiese aktiwiteit, spanwerk, uithouvermoë en selfregulering.
 • Die aanwending van rekenaargesteunde metodes om Engelssprekende leerders meer onafhanklik te maak van transkribering (Learning Access Suite).
 • Die aanbieding van ‘n program aan geselekteerde leerders om voorloper- werksvaardighede aan te leer.

Graad 7 -12

As gevolg van die groot aantal leerders in hierdie fases word arbeidsterapie-dienste slegs aan geselekteerde leerders gebied.

Arbeidsterapie in hierdie fases word op individuele en/of kleingroepsverband aan leerders gebied en het die volgende ten doel:

 • Fasilitering en ondersteuning van die leerproses deur die ontwikkeling van dink en leerstrategieë om die leerder in staat te stel om toegang tot die kurrikulum te verkry en volgens sy/haar potesiaal te presteer.
 • Aanpassing van metodes of apparaat om die akkommodering van fisies gestremde leerders in akademiese en praktiese klasse te fasiliteer.
 • Ontwikkeling van voorloper werksvermoëns en –vaardighede sodat realistiese toekomsbeplanning en -voorbereiding vir naskoolse opleiding of werksplasing gedoen kan word.
 • Reël en koördineer sitklinieke vir die monitering van optimale posisionering van rolstoelgebrukers om sekondêre defromiteite en/of komplikasies te voorkom.

Studenteopleiding

Derde- en vierdejaar arbeidsterapiestudente van die Universiteit van Stellenbosch word by Jan Krielskool en Bottelary Primêr geplaas om ‘n deel van hulle praktiese opleiding onder toesig van die terapeute in diens van Jan Krielskool te voltooi.

Sport vir fisies gestremdes

Die arbeids- en fisioterapeute is betrokke by sport vir fisies gestremde leerders. Weens die impak van sportaktiwiteite op die bevordering van funksie en soesiale vaardighede word sport as ‘n verlengstuk van terapie beskou. Deelname aan sport dra ook by tot die holistiese benadering van leerders en bied geleentheid vir om leerders die waarde van ‘n gesonde leefstyl, fisiese fiksheid, interpersoonlike verhoudings, gesonde kompetisie, die ontwikkkeling van potensiaal en ‘n gesonde selfbeeld te leer. Leerders kry die geleentheid om op interskole, nasionale en internasionale vlak aan sport vir gestremdes deel te neem.

 
Navrae

Alma Snyman
Telefoon nr.: +27 21 903-1108 / +27 21 900-3264
Faks nr.: +27 21 903-1220
E-pos adres: alma@jankriel.co.za