Tuisblad
 
  Waarom Jan Kriel?
  Toelating
  Akademie
  Sport
  Kultuur
  Presteerders
 
  Sielkundiges
  Fisioterapeute
  Arbeidsterapeute
  Spraak-taalterapeute
  Verpleegkundiges
  Sentrum vir alternatiewe assessering en leerondersteuning
  Maatskaplike Werker
  EEG
  Koshuise
  Nasorg
  Busdiens
 
  Dagboek
  Nuus / Artikels
  Ouer-Personeel Vereniging
  Take, Toetse en Eksamenrooster
  Foto-Album
  Kontak Ons
  Beheer en Bestuur
 
 
                     
    Kontak ons   Koshuis   Busse   Jan Kriel-Instituut   Dagboek
                     
Waarom Jan Kriel? »
  »
Inleiding
Onderrig
Tipiese Profiel
Visie en Missie
Slagspreuk
Geskiedenis
   
Inleiding

WAT ONDERSKEI ONDERRIG BY JAN KRIELSKOOL VAN  ANDER SKOLE?

 1. Klasgroepe is beduidend kleiner as in hoofstroomonderrig.
 2. Onderrigtegnieke word aangepas om die indiwiduele onderwysbehoeftes van leerders aan te spreek.
 3. Hier word gepoog om die akademiese ontwikkeling van leerders te bevorder, om hulle selfvertroue te herstel en te bou en om hulle ook met die nodige vaardighede toe te rus sodat hulle weer, indien enigsins moontlik, in hoofstroomonderwys kan voortgaan.
 4. ‘n Arbeidsterapeut, ‘n spraaktaalterapeut en ‘n fisioterapeut spreek onderskeidelik perseptuele-, spraak- en taalagterstande en fisiese agterstande in noue samewerking met die klasopvoeder aan.
 5. Leerders met ernstige leeragterstande word ondersteun deurdat leeswerk en leermateriaal op MP3 spelers aangebied word. Toets- en eksamenmateriaal word verbaal of digital aangebied aan leerders, selfs gedurende die eksterne Senior Sertifikaat Eksamen in Graad 12.
 6. Leerders wat ernstige probleme ondervind om hulle kennis in geskrewe vorm weer te gee, word ondersteun deur amanuensis. Dit is wanneer ‘n opvoeder, opgeleide transkribeerder of ‘n terapeut vir leerders die toets- of eksamenopdragte lees en die leerder se respons verbatim neerskryf. Langer tyd word toegelaat vir leerders met stadige skryfspoed of probleme met fisiese skryfvaardighede.
 7. Twee verpleegkundiges versorg leerders wat mediese toesig benodig, monitor gereelde gebruik en effektiwiteit van medikasie (bv. vir epilepsie en ADHD) en dien as skakel met opvoeders, mediese personeel en ouers.
 8. Die dienste van ‘n EEG tegnikus is beskikbaar sou EEG ondersoeke, as deel van die program vir effektiewe beheer en stabilisering van toevalle, deur ‘n pediater aangevra word.
 9. Drie sielkundiges hanteer toelatings en ontslagte van leerders. Hulle gee aan leerders berading vir persoonlike en skolastiese probleme, vakkeuses, beroepsmoontlikhede en studiemetodes. Hulle bied ook leiding aan ouers en koördineer die funksionering van die multi-professionele span. Enige leerder wat gereelde en intensiewe terapie benodig, word gewoonlik verwys na ‘n privaatpraktyk sielkundige of na ‘n psigiater.
 10. ‘n Maatskaplike werker vorm ook deel van die span en gee leiding aan
  ouers oor aspekte buite skoolverband wat die welstand van ons leerders mag raak. Sy hanteer ook die aansoeke van subsidies.
 11. Die fisioterapeut en arbeidsterapeut bied terapie en werksvoorbereiding vir senior leerders en gee spesiale aandag aan fisies-gestremde leerders, insluitend leerders in rolstoele. Hulle is ook betrokke as afrigters en organiseerders van sport vir gestremdes in die skool sowel as op nasionale vlak.
 12. Drie gekwalifiseerde oudioloë en twee spraaktaal- en gehoorterapeute sien om na die leerders met gehoorverlies (gehoorapparate sowel as kogleêre inplantings). Berading aan leerders en ouers sluit in die verskaffing van inligting, monitering van gehoorstatus asook middeloorfunksionering. Diens aan gehoorgestremde leerders sluit terapie oor die algemene versorging van apparate, gepaste verwysings en gehoorrehabilitasie in.
Onderrig
Onderrig vir graad R tot graad 12 leerders vind by Jan Krielskool vind plaas volgens die Nasionale Kurrikulum. Klein klasgroepe en individuele leerprogramme ondersteun grootliks ons span-benadering en remediŽrende inslag.
 
Tipiese Profiel van die Jan Krielleerder
Leerders wat die meeste baat vind by onderrig in Jan Krielskool is leerders wie, ten spyte van toereikende kognitiewe potensiaal met betrekking tot begrip, redenering, abstrakte denke, verbale uitdrukking en geheue, steeds leerhindernisse in ontwikkeling en leer ervaar.

Hierdie spesifieke leerhindernisse mag as volg manifesteer/sluit in

 • beduidende agterstande in spesifieke perseptuele vaardighede wat benodig word vir formele leer.
 • beduidende agterstande in taalontwikkeling (begrip en/of verbale uitdrukking, lees, spel en/of geskrewe taal).
 • beduidende agterstande in syfervaardighede.
 • onvermoë om konsentrasie vol te hou en om take te voltooi as gevolg van ‘n kort aandagspan en/of hiperaktiwiteit.
 • spesifieke leerbehoeftes wat nie voldoende in die hoofstroomonderwys aangespreek kon word nie.
 • sensoriese inperkings (visueel of ouditief) wat deur ‘n korrekte bril of gepaste gehoorversterking/apparaat aangespreek kan word, waarna spesiale onderwys toegepas kan word.
 • met mediese of fisiese toestande wat epilepsie en fisiese gestremdheid insluit, wat slegs binne die infrastruktuur van Jan Krielskool aangespreek kan word.

Ingevolge die beleid van die Weskaap Onderwys Departement, mag leerders
van ander provinsies nie in Jan Krielskool toegelaat word tensy daar ooreengekom is met die Direktoraat van Spesiale Onderwys se departement nie.

 
Jan Krielskool se Visie
Elke leerder moet met sy/haar unieke onderwysbehoeftes sy/haar volle potensiaal bereik om sinvol en onafhanklik in die samelewing aan te pas en te groei tot volwassenheid.
 
Jan Krielskool se Missie
Die leerder met spesifieke onderwys behoeftes word deur gespesialiseerde en verbesonderde struKture onderrig en ondersteun sodat elkeen geestelik, verstandelik en sosiaal sal groei om sy/haar volle potensiaal te verwesenlik.
 
Slagspreuk
2008 - Anders, maar nie geringer nie
2009 - Sukses
2010 - Maak ‘n verskil
2011 - Ons Bou
2012 - Dankbaarheid
2013 - Ek, jy ons kan
2014 - Kennis bemagtig
2015 - Oorwinning van binne
2016 - Doen die beste met wat jy het
2017 - Vermy die maklike uitweg
 
Geskiedenis - Jan Krielskool

Hierdie uitnemende sentrum vir die onderrig en opleiding van leerders met spesiale onderwysbehoeftes het n baie nederige ontstaan gehad. Ds. Kriel is tien jaar na die dood van hulle 16-jarige seun, Jan, wat aan epilepsie gely het, as voorsitter van die Algemene Komitee van 14 verkies. Hulle het die ou pastorie in Kuilsrivier in 1936 van die NGK gekoop, nadat besluit is dat die onderrig van die kinders van die Jan Kriel Tehuis en Skool voortaan onder die Departement van Onderwys sal resorteer.

Mevrou Kriel se toewyding en onvermoeide harde werk het tot die amptelike inwyding van die instansie op 4 Mei 1937 gelei. Sy was ‘n merkwaardige vrou wat mense van oor die land heen deur haar geloof en passie aangespoor het om by die saak van die kinders van Jan Krielskool betrokke te raak. Fondse was broodnodig om personeel aan te stel, geboue in te rig en ook die groeiende aantal kinders te versorg. In 1939 koop hulle landbougrond aan en die seuns neem hul intrek in die koeistalle terwyl die perdestalle vir die Nuwe Skool ingerig word.

In 1942 neem die NGK die bestuur van die instansie oor en ontstaan die samewerking tussen die Onderwysdepartement en die Jan Kriel-Instituut, soos dit vandag bekendstaan. Hieruit volg die stelselmatige ontwikkeling van infrastruktuur en die uitbreiding van hulp-strukture, wat tans aan ongeveer 550 leerders geleenthede bied.

Hierdie gespesialiseerde onderrig en kundigheid sal altyd duur wees, maar na meer as 70 jaar glo ons steeds onwrikbaar in die waarde daarvan. ‘n Kind wat hierheen verwys word, sal nie weens finansiële onvermoë of geloofsoortuiging weggewys word nie.